... a jejich používání v Evropské unii.

ÚvodPovinnosti při označování doplňků stravy

Povinnosti při označování doplňků stravy

Obecné požadavky

Na označování potravin určených pro zvláštní výživu i doplňků stravy se vztahují zejména obecné požadavky na označování potravin (§ 6 zákona o potravinách a prováděcí vyhláška č. 113/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále požadavky speciální obsažené v příslušných prováděcích vyhláškách.

Povinné údaje vyplývající ze zákona č. 110/1997 Sb.

 • název obchodní firmy a sídlo výrobce, nebo prodávajícího, který je usazen v členské zemi Evropské unie, nebo balírny, jde-li osobu právnickou, uvedení jména a příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou.
 • u potravin se uvede země původu nebo vzniku potraviny v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny
 • název druhu, skupiny nebo podskupiny potravin stanovený ve vyhlášce, pod nímž je potravina uváděna do oběhu
 • údaj o množství výrobku
 • datum použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze, které stanoví vyhláška
 • datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti u potravin jiných než rychle podléhajících zkáze, výjimku tvoří potraviny, které podle vyhlášky nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti
 • údaj o způsobu skladování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném skladování mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo zhoršena jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem
 • údaj o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem
 • údaj o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků
 • údaj o obsahu alergenní složky - (viz § 8 odstavce 10 vyhlášky č. 113/2005 Sb.)
 • označení šarže, nejde-li o potravinu označenou datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud toto datum obsahuje den a měsíc
 • údaje o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, stanoví-li tak zvláštní předpisy
 • údaj o ošetření potraviny nebo potravinové suroviny ionizujícím zářením, a to slovy "ozářeno" nebo "ošetřeno ionizujícím zářením"

Požadavky specifické pro doplňky stravy

Kromě údajů, které vyžaduje zákon o potravinách, se na obalu uvede:

 • označení "doplněk stravy" jako součást názvu
 • název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek,
 • číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený na doporučenou denní dávku, přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí jednotky uvedené v příloze č. 1 vyhl. č. 225/2008 Sb. (Údaje se uvádějí průměrnými hodnotami zjištěnými na základě kvantitativní analýzy doplňku stravy provedené výrobcem.)
 • údaj o obsahu vitaminu a minerálních látek i v procentech doporučené denní dávky uvedené v příloze č. 5 vyhl. č. 225/2008 Sb., přičemž tento údaj lze uvést i v grafické podobě,
 • doporučené denní dávkování a popřípadě další podmínky použití,
 • varování před překročením doporučeného denního dávkování,
 • upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí,
 • upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy,
 • upozornění "Nevhodné pro těhotné ženy" u doplňků stravy obsahujících více než 800 µg (RE) vitaminu A v denní dávce. U doplňku stravy obsahujícího rostlinu Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý) nebo její extrakty, se dále na obalu pro spotřebitele uvede upozornění na nutnost přerušení konzumace a vyhledání lékaře při jakémkoliv podezření na jaterní onemocnění.

Evropská unie...

bojovník proti zdravému rozumu

a ochránce businessu farmaceutických koncernů před přírodou.

Go to top